کنترل پنل

m910

سیستم حفاظتی 5 زون به همراه تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت

مشاهده

m930

سیستم حفاظتی 5 زون به همراه تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت

مشاهده

تلفن کننده‌ها

سنسورهای حرکتی

سنسورهای خطی

مگنت‌ها

آژیرها و هشدار دهنده‌ها

سنسور دود